Sabtu, 09 Desember 2017

JUARA 1 LOMBA KEPENULISAN ESSAY PAK 2017PANGUDI MAHASISWA KAGEM BANGUN BANGSA
KANTHI BUDAYA KANG LESTARI
Dening:Ari Suryanto

A.    Tegesipun pangudi mahasiswa
            Mahasiswa inggih menika priyantun siswa ingkang sampun mangertosi menapa menika sejatosipun ngudi ilmu,ugi siswa ingkang sampun saget srawung sinawungan wonten bebrayan masrakat.Mahasiswa menika kedah langkung sae kairing owah gingsiripun zaman sakmenika.peran mahasiswa ugi penting sanget.Amargi mahasiswa ingkang badhe nerasaken sedaya budaya sosial masarakat ingkang dados ciri khas bangsa Indonesia.
Boten namung segi intelektual kemawon ananging saking segi religi kaliyan sikap para mahasiswa ingkang saget dipun pitados sanget penting kagem bangun bangsa,supados bangsa menika tansah lumampah kanthi sae mujudaken cita cita bangsa miturut tata tumindhak lan tata laksana saking tujuan ipun pancasila.
Peran mahasiswa ingkang dipun utamakaken inggih menika peran mahasiswa kagem mrantasi kabodhoan,saget dados tokoh pelajar,mbiyantu ugi nyengkuyung pembangunan lan sanesipun.Dene faktor ingkang penting sanget inggih menika mahasiswa dados tokoh pelajar.Kawontenanipun tokoh pelajar menika saget ndamel sawijining bangsa saget langkung sae.Amargi mahasiswa inggih menika tokoh perjuangan ingkang badhe bangun bangsa wonten mangsa ingkang badhe kalampah.Tokoh pelajar menika anggadahi pemikiran ingkang langkung kritis ugi saget jumbuh kaliyan pembangunan bangsa.Boten malah nindhakaken tindhakan ingkang anarkis lan mboten gemah raharja tumrap nagara.
Sakmenika kathah sanget mahasiswa ingkang dados priyantun terpelajar amargi kathahipun ilmu ingkang dipun sinaoni.Ilmu menika boten namung saking dalem kemawon ingkang dipun sinaoni ananging ilmu saking jawi ugi saget beta dampak ingkang langkung ageng kagem bangun bangsa menika.Ugi ilmu punika saget dipun paringaken dhateng bocah-bocah ingkang kirang mampu kagem ngubah pandhelengan ingkang langkung sae wonten mangsa saklajengipun.
Mahasiswa ugi kedah nggadahi jiwa nasionalis ingkang inggil supados boten owah wonten proses kagem bangun bangsa menika.Kathah ingkang nggadahi pamanggih bilih priyantun anem menika gampil owah,lan wekdal kados mekaten punika temtu kemawon dipun ginakaken kaliyan pihak-pihak tinamtu supados upaya kagem bangun bangsa menika wonten gangguan utawi malah mandheg ing tengahing proses.Ananging menawi para mahasiswa menika anggadhahi jiwa nasionalis ingkang sae,upaya saking pihak-pihak kalawau boten saget ngowahi kapribaden nasionalis para tokoh terpelajar menika.
Kathah para tokoh terpelajar ingkang kasil saking jawi ugi dalem negeri saget mangertos bilih bangsa menika bdahe wonten perubahan ingkang ageng.babagan ingkang dipun tenanaken umpaminipun wonten bidang budaya.Budaya wonten Indonesia menika boten saget dipun etang ngaggem jariji.Kathah sanget budaya ing Indonesia ingkang wonten ing
wilayah wilayah nusantara menika.Ananging sakmenika kathah budaya saking jawi ingkang urip wonten Indonesia menika.
Budaya Indonesia wonten era globalisasi menika malah tansaya luntur kairing owah gingsiripun zaman.Kayata wonten ing  film-film,sinetron,lan media sanesipun.sedaya menika kasil saking budaya era golbalisasi.Wonten arus globalisasi menika boten among ngendhika babagan bangsa Indonesia kemawon ananging cobi dipunpirsani wonten bangsa bangsa sanes.kabudayan wonten  bangsa maju,berkembang ugi sanes-sanesipun  ugi sampun sami luntur budaya luhur ingkang baken.Kayata ingkang dipun andharaken Ngugi Wa Thong Kenya,ngandharaken bilih “perilaku dunia barat,khususnya Amerika,sedemikian rupa sehingga mereka seolah-olah sedang melemparkan bom budaya terhadap rakyat dunia.”.miturut pamanggih punika ,bangsa-bangsa punika  nggadhahi ancas supados budaya-budaya ingkang baken saget luntur ugi saget ilang.dados bangsa-bangsa punika bingung kados pundi caranipun madosi budaya budaya ingkang asli saking bangsa kasebut.
Globalisasi menika anggadhahi makna ingkang kathah saking pinten-pinten titik perkawis.manungsa kathah ingkang nggadhahi pamanggih bilih globalisasi inggih menika sawijining proses ngilangaken donya,utawi donya menika namung dipun anggep saawijning kutha cilik kemawon.Ananging ugi wonten ingkang anggadhahi pamanggih bilih globalisasi inggih menika upaya kagem ngumpulaken,ngraketaken masarakat donya saking babagan gesang,orientasi,kaliyan budaya.
B.     Dampakipun globalisasi kagem Seni  lan Budaya
Ingkang baken,proses globalisasi menika kedah selaras lan nyata alamiah kayata ing dalem Al-Qur’an, inggih menika “Allah nyiptakaken manungsa menika ing mapinten-pinten golongan utawi suku,Supados panjenegan sedaya sami tepang maring sesama”.Ananging globalisasi malah mujudaken satunggaling budaya  kedah dipun trapaken  wonten bangsa-bangsa ingkang boten sami,kanthi mekaten nggadhahi teges bilih bangsa pribumi (Indonesia),ugi bangsa –bangsa sanes saget kasingkir lan boten anggadhahi ruang kagem nerapaken budaya ingkang baken.
Proses globalisasi ingkang selaras kaliyan tatanan pagesangan manungsa lan sakrowanipun sejarah gesang manusia,pancen wonten upaya manungsa kagem ngrketaken pasederekan supados sami pikantuk bedanipun ugi pikantuk ilmu ilmu kagem ngraketaken bangsa menika.Ananging akhir-akhur puniki bangsa barat nggadahi usaha meksa masarakat donya menika supados saget nampi tatanan kabudayan barat kanthi lewat globlisasi menika.Kadadosan punika temtu damel masarakat dunya menika boten manguri-uri budaya luhur ingkang baken ananging budaya ingkang sampun dipun gantos inggih menika budaya barat ingkang nggadahi kesan radikalis.
Globalisasi saget nekakakaken musibah kagem seni ugi budaya kita,amargi globalisasi menika dipun ibarataken angina ingkang ageng ingkang saget nyabut akaripun budaya menika.Ananging wonten segi sanes,globalisasi saget nuwuhaken kasempatan kagem bangsa-bangsa sanes ingkang kathah budayanipun.Seni bangsa kita menika saget kondhang kawentar wonten bangsa-bangsa sanesipun lan damel pengaruh ingkang ageng wonten ing donya menika.Kanthi punika ,bangsa Indonesia percados dening budaya bangsa Indonesia menika kiat lan boten saget ewah miturut ewah gingsiripun zaman globalisasi.

C.    Pangudi Mahasiswa Kagem Pananggulan Kabudayan Wonten Era Globalisasi
Mahasiswa menika ingkang dados “ agen social of change” anggadhahi tanggel jawab kapribaden ingkang wonten  ing dalem bangsanipun. Mahasiswa ngemban tanggel jawab menika kagem nanggul kabijakan-kabijakan pemerintah ingkang boten selaras kaliyan limrahipun pagesangan masarakat.Mahasiswa menika dados oanyabung pamanggih saking masarakat kaliyan pemerintah.Mahasiswa boten namung ngandharaken akademis kemawon ananging ugi sosial masarakat . Ugi wonten babagan ngembangaken budaya-budaya ingkang sampun dados identitas bangsa Indonesia menika.Kayata seni batik,beksan-beksan saking daerah daerah,tembang daerah lan sanesipun.
Kabudayan menika sedayanipun tata cara wonten masarakat,ingkang ngemot tata cara pagesangan,ilmu pengetahuan,kapitadosan seni,undang-undang,moral,ugi adat istiadat wonten masarakat.Menika nggadhahi teges bilih sawijining masarakat utawi bangsa anggadhahi kabudayan ingkang boten sami lan menika dados ciri khas ipun sawijining bangsa menika ingkang kedah dipun jagi.Saking mekaten manungsa mboten remen bilih wonten penjajahan kabudayan amargi sedoyo mangertosi bilih kabudayan ingkang dipun gadhahi sawijining bangsa ngemot lahiriyah kaliyan batiniah ingkang kedah dipun jagi amargi boten wucal saking elemen ingkang baken inggih menika gagasan utawi ide, alasan kaliyan pocapan.
Pangudi mahasiswa kagem pananggulan kabudayan Indonesia inggih menika :
1.)    Mahasiswa dados priyantun akademis kedah anggadhahi pangudi kados pundi nyaring kabudayan-kabudayan asing ingkang mlebet wonten masarakat Indonesia khususipun priyantun anem.
2.)    Nyuwun dhumateng pemerintah supados langkung kooperatif dhateng budayawan-budayawan ingkang kraket kaliyan perkawis punika.
Sedaya punika  kedah dipun laksanakaken supados budaya ingkang wonten ing bangsa Indonesia menika saget dipun kembangaken lan saget dipun uri-uri supados boten luntur lan tetep dipun jagi ugi dipun lestarikaken kanthi dipun kembangaken supados identitas  bangsa menika taksih wonten ing dalem masarakat ugi wonten bangsa Indonesia menika. Menawi boten mahasiswa ingkang jagi lajeng sinten?. Mangka saking mekaten kita kedah ngemban tanggel jawab menika kagem jagi “harta ” menika kanthi nguri-uri ugi ngembangaken budaya menika.
Referensi:
Poespawardojo, Soerjanto. 1993. Strategi Kebudayaan; Suatu Pendekatan Filosofis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Karim, Abdul,Sukandi. 1999. Sang Pujangga; 70 Tahun Polemik KebudayaanMenyongsongSatu Abad S. Takdir Alisyahbana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Berger, Asa, Artur. 2000. Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontempore. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar