Kamis, 07 Desember 2017

JUARA 2 LOMBA KEPENULISAN ESSAY PAK 2017


Budaya Jawi VS Globalisasi


Budaya jawi inggih menika budaya ingkang adiluhung, budaya ingkang ngemot mawerni-werni paugeran kangge gesang manungsa ingkang ugi nggadahi ancas langkung sae supados manungsa wonten ing gesangipun saged wilujeng rahayu nir ing sambikala. Manungsa menika wujud saking kersaning Gusti ingkang ugi dipun paringi hawa nepsu. Hawa nepsu menika ingkang dadosaken manungsa nindakaken gesang kanthi kemendel saha kementhus, kesupen bilih gesang menika kagunganipun Gusti Allah, sedayanipun samangkih ugi wangsul malih wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Murbeng Dumadi.
Wosing saking budaya jawi menika estunipun ngemot piwucalan kados pundi gesang manungsa ingkang samangkih saged dadosaken wilujeng saha saged pinanggih kabegjan wonten ing donya ugi wonten ing akhirat. Budaya jawi menika saged dipun ngendikakaken kompleks kanthi teges boten namung wujud paugeran ingkang gegayutanipun kaliyan gesang wonten ing donya, ananging ugi ngemot paugeran ingkang gegayutanipun kaliyan ingkang kagungan gesang menika.
Sinten kemawon ingkang kersa nyinauni budaya jawi menika, wonten ing gesangipun saged pinanggih kabegjan. Ugi sinten kemawon ingkang sampun nate nyinauni budaya menika rumaos eman, rikuh, pekewuh saha penggalihipun susah bilih tebih saha nilaraken menapa ingkang wonten ing salebetipun budaya jawi. Amargi bilih dipun pirsani malih menapa ingkang wonten ing salebetipun budaya jawi boten wonten ing budaya sanesipun. Menika ingkang dadosaken budaya jawi langkung istimewa saking budaya sanesipun. Langkung-langkung, kathahipun tiyang jaman rumiyin anggenipun ngetrepaken saha nyinauni budaya jawi menika mawi ngelmi titen, menika ingkang ugi dadosaken budaya jawi menika unik.
Raos bombong wonten ing manah  kaliyan budaya jawi sampun boten saged dipun raosaken malih, amargi wonten ing jaman sakmenika kahanan budaya jawi sanget mrihatinaken. Tiyang jawi sakmenika sampun boten kathah ingkang kersa nglestantunaken budaya jawi. Langkung-langkung tiyang enem jaman sakmenika ingkang nembe kontap dipun wastani kids jaman now sampun asring kesupen kaliyan budayanipun piyambak. Kadosipun tiyang jaman sakmenika ngraosaken lingsem bilih nindakaken ingkang wonten gegayutanipun kaliyan budaya jawi, langkung-langkung ingkang saged bombongaken manah inggih menika budaya saking kilenan. Tiyang enem nderek ilining jaman inggih menika nderek ilining globalisasi. Kanthi boten dipun penggalih malih bilih globalisasi menika mbeta kathah perkawis ingkang boten sae. Ananging ingkang dadosaken cuwa inggih menika tiyang jaman sakmenika langkung remen kaliyan budaya kilenan ingkang cetha wonten ing ngajeng netra mbeta sedya perkawis ingkang boten sae. Bilih boten ngatos-atos, tiyang sakmenika saged risak amargi boten saged selektif anggenipun nglampahi gesang, ingkang ugi ndadosaken bibit, bebet saha bobot tiyang jawi tebih saking tembung sae utawi mentes. Kedahipun bilih sampun kathah perkawis ingkang paring tuladha bilih budaya kilenan menika boten sae, tiyang jawi saged menggalih malih bilih saenipun budaya kilenan dipun tilaraken utawi saged dipun pendet ingkang sae-sae kemawon lajeng wangsul malih kaliyan budaya jawi. Miwiti ngopeni, ngupakara saha nglestantunaken malih budaya jawi. Ananging sedaya kala wau menika boten namung kados unen-unen “kaya gampanging ngedepke mata“, kedah wonten kesadaran saking diri pridadi tiyang jawi piyambak. Boten namung menika, tiyang sepuh ugi kagungan jejibahan supados nggulawenthah putranipun wiwit tasih alit gayut kaliyan budaya jawi. Amargi bilih tiyang sepuh menika sampun nepangaken budaya jawi kaliyan putranipun wiwit tasih alit, lare menika dados sampun biasa bilih ngglampahi gesang kanthi ngginakaken budaya jawi. Sakestu samangkih boten wonten raos lingsem wonten ing salebetipun manah. Ananging ingkang dadosaken manah menika langkung nandang sungkawa inggih menika tiyang sepuh jaman sakmenika boten wonten bedanipun kaliyan tiyang enem jaman sakmenika, kekalihipun sami anggenipun ngunggulaken budaya tiyang sanes inggih menika budaya kilenan. Menika dados perkawis ingkang awrat, para pakar budaya jawi pikantuk tantangan ingkang sanget awrat. Kados pundi saged dadosaken kahanan menika langkung sae boten mrihatinaken kados sakmenika.
Wonten salahsatunggaling negari ingkang saged dados tuladha sae kagem tiyang jawi, inggih menika negari Jepang. Tiyang Jepang menika sanget bombong kaliyan budayaipun piyambak. Tiyang Jepang ugi remen kaliyan basanipun piyambak, kanthi tuladha bilih tiyang Jepang punika boten remen bilih buku-buku Jepang menika dipun translate wonten basa sanesipun. Langkung-langkung tiyang Jepang menika remen bilih buku ingkang ngginakaken basa sanes Jepang dipun translate wonten ing basa Jepang utawi ingkang asring dipun sebat kanji. Kedahipun tiyang jawi ugi mekaten saged bombong ugi tresna kaliyan budayanipun piyambak.
Sakestu leres bilih mayoritas kathah ingkang sampun nilaraken budaya jawi, ananging bilih dipun pirsani malih kanthi minoritas, tasih wonten ingkang kersa ugi remen nyinauni budaya jawi. Tiyang minoritas menika kathi manah ingkang lila legawa nglestantunaken budaya jawi. Kadosta kathah paguyuban-paguyuban ingkang tasih nyinauni budaya jawi. Boten namung menika, instansi pendidikan ugi tasih kathah ingkang ngupayakaken lestantunipun budaya jawi. Kadosta pemerintah ngedahaken basa jawi menika dados muatan lokal woten ing SD, SMP saha SMA. Kejawi punika ugi tasih wonten universitas ingkang jurusanipun basa jawi. Inggih menika universitas ingkang khususipun wonten ing tlatah jawi utawi Ngayogyakarta. Menika sae sanget dados tonggak awal lestantunipun budaya jawi. Kadosta mahasiswa pendidikan bahasa daerah UNY ingkang saged dados tuladha tonggak awal ingkang nglestantunaken budaya jawi. Mahasiswa pendidikan bahasa daerah UNY menika tuladha mahasiswa ingkang saestu pinanggih kabegjan saged kanthi gamblang nyinauni budaya jawi ingkang adiluhung. Kanthi nyinauni saha ngupayakaken lestantunipun budaya jawi wonten ing jaman globalisasi menika temtunipun boten gampil, kathah alangan ingkang dipun raosaken. Ananging kanthi alangan menika boten dadosaken mahasiswa pendidikan bahasa daerah UNY cilik atine, sedaya mahasiswa sami gotong royong ngupayakaken lestantunipun budaya jawi kanthi bombonging manah saha kanthi lila legawa.
Budaya jawi menika saged dados warisan kangge putra wayah wonten ing tembe ngajeng. Warisan ingkang temtunipun boten saged kaukur kaliyan kathahing banda, warisan ingkang wujud budaya menika langkung aji kaliyan banda ingkang wujud menapa kemawon. Pramila wonten ing jaman globalisasi menika sumangga sesarengan sami jawil jinawil, jurit laga ngupayakaken budaya jawi menika. Ampun ngantos dados tiyang jawi ingkang ical jawinipun. Bilih kula panjenenengan sedaya boten preduli kaliyan budaya jawi, sinten malih ingkang kersa nglestantunaken. Saru dipun raosaken bilih samangkih wonten tiyang saking budaya sanes jawi ingkang kersa nglestantunaken budaya menika sanes tiyang jawi piyambak. Pramila sakderengipun sedaya sampun saestu kebacut ical, sumangga sami nyepakaken jiwa raga ingkang dipun sarengi manah ingkang lila legawa ngupayakaken lestantunipun budaya jawi. Sakalitipun wujud saking
Dwi Agusningtyas
Pbd C 2016
16205244018
 
tumindak menika sampun sae sanget kangge lestantunipun budaya jawi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar