Kamis, 07 Desember 2017

JUARA 3 LOMBA KEPENULISAN ESSAY PAK 2017MAHASISWA MINANGKA KIDS JAMAN NOW 

Mahasiswa inggih menika salah satunggaling agen ingkang dipun dapuk minangka pinerus bangsa. Sanes babagan bela negara kemawon, ananging wonten babagan menika mahasiswa ugi ndherek minangka pelopor lajeng ngrembakaaken kabudayan lan njagi kabudayan saking pengaruh globalisasi wonten ing masyarakat saha andadosaken tuladha khususipun kangge tiyang-tiyang ingkang pawiyatanipun taksih wonten ing jenjang ingkang langkung andhap tinimbang mahasiswa kala wau. Dados mahasiswa tegesipun kita dipun tuntut kangge jumeneng piyambak kaliyan mlampah piyambak kanthi sedaya wujud kapiyambakan. Sampun mboten wancinipun kangge kathah ngeluh kaliyan karekaosan ingkang wonten, ananging menika saktemene wanci ingkang leres kangge mbuktekaken saha saged kangge mutusaken sedaya perkawis igkang wonten kanthi rapi ugi sae.
Status mahasiswa menapa badhe dados status kemawon ? lajeng kangge menapa status kala wau ? menapa ingkang dipun banggakaken minangka dados mahasiswa ? Menika kala wau ingkang dados pitakenan wonten ing manah kula, menapa ingkang saged kula banggakaken saking awak kula ingkang dados mahasiswa menika. Menapa namung sewates jas almamater ingkang rumaket ing awak kula ? kula kinten mboten. Amargi wonten ing kiwa tengen kula menawi wonten kampus, sedaya ugi ngangge jas almamater menika. Ananging nggih, almamater menika ingkang ndadosaken satunggaling tiyang supados ngasilaken satunggaling karya lan lajeng majeng kangge integritas kampus lan ugi kangge surungan dhumateng mahasiswa supados ngasilaken prestasi saha kukuh marang kewajiban ingkang dipun pikul sawetawis ngangge jas almamater ing satunggaling universitas menika.
Dados mahasiswa menika pancen anggadahi biji ingkang langkung. Saksanesipun status sosial ingkang langkung inggil, lulus kuliah lan nyandhang gelar sarjana ugi taksih dados impen kangge bocah jaman menika. Saengga saged dipun andharaken bilih dados sarjana menika kanthi ancas ingkang “termainstream” tiyang kangge nempuh pawiyatan ingkang inggil. Lajeng menapa ingkang saged kita tindakaken nalika dados mahasiswa lan sesampunipun dados sarjana ? nggih, mahasiswa inggih menika agen ingkang nyaluraken aspirasi saha panggalih rakyat saengga purun menapa mboten ing perkawis menika kita minangka mahasiswa ugi calon sarjana kedah saged ngowahi pola pikir saking ingkang taksih remen royal lan dolan-dolan  ngantos dumugi mahasiswa ingkang cendekia , takwa , lan tanggung jawab.
Tebih sakderengipun ancas-ancas ingkang sanes, pawiyatan inggil ing hakekatipun awit kangge ngowahi pola pikir mahasiswa. Salah satunggaling tiyang dipun tampi dados mahasiswa enggal ing satunggaling pawiyatan inggil lajeng menika badhe dipun panggihaken kaliyan sedaya perkawis ing kampus. Umumipun satunggaling tiyang ingkang kala wingi dipun sebat siswa menika lajeng ngleresaken lan njumbuhaken piyambakipun. Gesang wonten ing kampus menika beda sanget kaliyan gesang wonten SMA, kampus menika langkung meksa mahasiswa supados nggadahi sipat aktif kaliyan gesit. Umpaminipun panjenengan nelasaken wekdal kangge bab bab ingkang mboten perlu , lajeng panjenengan katilar langkung. Lajeng kanthi mboten langsung sedaya kabetahan lan tuntutan kampus kangge mahasiswa saged ngowahi pikiranipun satunggaling tiyang supados ngeraosaken mboten cekap kaliyan kemampuan saking piyambakipun. Satunggaling tiyang saged maos perkawis menapa menika lajeng saged ngukir piyambakipun nyobi madosi sumber daya wonten ing njawi ingkang piyambakipun gadhahi lan usaha kangge nggayuh ancasipun kanthi efektif. Menika kala wau ingkang dados pambeda antawis tiyang ingkang kuliah kaliyan mboten kuliah.
Menawi dipun onceki sekedhik mbaka sekedhik, sejatinipun mboten namung mahasiswa ingkang dados satriya kangge nengahi perkawis ingkang wonten, ananging tiyang-tiyang sanes kayata masyarakat umum menika ugi nggadhahi jejibahan ingkang sami kaliyan mahasiswa , masio mboten sak wiyar kaliyan kewajibanipun mahasiswa. Masyarakat ugi dados alat realisasi ancasipun mahasiswa menawi badhe nindhakaken satunggaling kagiyatan. Mahasiswa kayata sopir ingkang nyetiri masyarakat ingkang kadhapuk minangka agen realisasi satunggaling perkawis menika. Menawi mahasiwa mboten nyengkuyung babagan perkawis kala wau, mboten wurung menawi perkawis menika mboten gampil kepanggih kaliyan margi medal. Mahasiswa kanthi agen ingkang anggadhahi pendidikan ingkang langkung kaliyan masyarakat umum ingkang mboten kuliah wonten ing satunggaling pawiyatan, pamikiranipun langsung maju saha asipat akademik.
Sampun kita mangertosi sedaya lan ugi sampun dados satunggaling babagan ingkang gamblang, bilih babagan kabudayan khususipun kabudayan daerah menika sekedhik mbaka sekedhik sampun sansaya luntur kageser kaliyan kabudayan kabudayan enggal langkungipun saking budaya manca. Tuladhanipun kabudayan anggenipun ngginakaken rasukan. Ing jaman rumiyin, kathah tiyang ingkang taksih remen ngginakaken rasukan adat . Sansaya dangu, karemenan migunakaken rasukan adat menika katon luntur kageser kaliyan trend rasukan jaman menika, lan sakmenika malah kathah tiyang alit ingkang remen migunakaken rasukan ingkang ngepres ancasipun supados dipun sebat Kids Zaman Now . Saking mriki , mahasiswa saget mangertosi bilih perkawis kasebat mboten perkawis ingkang alit, amargi menika sampun dados kabudayan enggal. Wonten mriki kita minangka mahasiswa kedhah saget milah , pundi ingkang sae lan ugi pundi ingkang ala. Mahasiswa ugi kedah saget dados tuladha khususipun anggenipun ngginakanen rasukan. Amargi saking paningalan kula, bilih mahasiswa menika sarana tuladha trend kagem tiyang-tiyang alit.
Perkawis perkawis ing inggil menika sejatosipun tuladha dampakipun era globalisasi. Sakmenika era globalisasi sampun mlebet wonten ing sedaya sektor pagesangan Bangsa Indonesia, ingkang wonten pungkasanipun saget nggadahi dampak dhumateng cara pikir masyarakat Indonesia. Sakmenika pola pikir masyarakat indonesia ingkang langkung condong (mboten sedaya) ngarah dhumateng budaya-budaya manca ingkang notabane langkung hanuladha kaliyan solah bawa ingkang negatif. Budaya kasebat saget dipun mangertosi kanthi andadosaken budaya manca minangka satunggaling patron saking kamajenganipun peradaban mikir manungsa. Kathah ing wekdal menika tiyang enem ingkang niru pola pagesangan tiyang manca. Kanthi sedaya gaya ingkang solah bawa ingkang langkung negatif inf pagesangan saben dinten.utawi menawi sakmenika asring dipun sebat Kids Jaman Now kados ingkang sampun kasebat ing inggil kala wau.
Era globalisasi pancen mboten saged Justification kerep mbeta dampak ingkang negatif kagem kita sedaya, ananging wonten ing babagan menika miturut pamanggih kula, dampak saking globalisasi kasebat langkung dominan tumuju arah negatif. Mekaten kala wau, kita lajeng kedhah ngambali mbangun pola pikir kita, minangka mahasiswa ingkang dados pengemban tugas ingkang awratpinerus cita-cita bangsa ingkang adabipun saget sami kaliyan solah bawa kita minangka tiyang Indonesia.Jangkahan kaping pisan miturut kula inggih menika cobi kita manggihi rumiyin potensi-potensi ingkang wonten ing piyambakipun kita . Taksih kathah potensi ing piyambakipun kita , ingkang sejatosipun babagan kasebat saget nggadahi pengaruh marang piyambakipun supados katetepna rumeksa ugi nglestantunaken eksistensi kultur sosial lan kabudayan bangsa Indonesia. Ampun andadosaken kabudayan manca (ingkang saget mlebet liwat jalur globalisasi) minangka patron pola pikir, amargi saking pola pikir kala wau benjing solah bawa kita ing pagesangan saben dinten kanthi mboten langsung saged kenging pengaruh kabudayan manca ingkang bebas.Pitudhuhaken menawi kita  minangka bangsa ingkang ageng saged saingan kaliyan budaya manca kanthi netepaken pola pikir kritis.
                                    
Nama   : Mar’atus Shaleha Nur Candra Dewi Ma’arif

NIM    : 17205241032
Kelas   : PBD B 2017

Tidak ada komentar:

Posting Komentar