Senin, 04 September 2017

PENUGASAN PKKMB MABA "JAGADING LELEMBUT" 2017


TAMU


Surup wis ngganteni wayah sore nalika srengenge nlusup menyang pasanggrahane ing kulon kana. Sakdawaning dalan, mung krungu swara adzan maghrib kang teka ilang kagawa angin lan swara jangkring krak krik kang nambah ati sansaya ndluyup.
Sedela maneh tekan...
Sakjane mung siji kuwi sing wektu iku ana ing pikiranku lan kanca-kancaku. Soroting lampu motor kang ora bisa nembus kabut, anggawe ati sansaya mangkel. Dalan kang munggah mudun krasa ora ana pungkasane. Aspal kang jembare punjul saka limang meter dadi sansaya ciut.
Sedela maneh tekan...
Ukara kuwi kayata mantra sing ora ana ajine. Dalan tetep krasa sansaya dawa, sansaya adoh, sansaya gawe mrinding. Kabut kang sansaya ngglabut nambahi mrinding ing ati. Ananging... saka kadohan katon kelop lampu saka sawijining omah. Atiku lega nalika sansaya cerak weruh bapak lan bu dukuh wis ngenteni ing ngarep daleme. Ngarep-arep aku sakanca kang kudune tabuh lima mau wis tekan daleme.
“Wonten menapa to, Mbak, Mas, kok nembe dugi?” Pitakone Bu Dhukuh.
“Ngapunten, kala wau merginipun lunyu. Boten wantun banter-banter.” Wangsulane ketua kelompok KKN-ku.
“Ohalah, yowis nek ngono. Gek ndang do wijik terus dhahar mawon, Mas, Mbak!” Ature Pak Dhukuh.
“Nggih, Pak.”
Akubsakanca banjur menyang mburi wisuh, reresik, jamaah maghrib, banjur padha maem. Sakwise kuwi padha ngrembug apa kang bakal dadi programe kelompok dina ngarep.
Ora krasa wis ana seminggunan aku sakanca manggon ing omahe Pak Dhukuh. Dina kuwi Rebo, aku sakanca kaya biyasane padha ngrembug babagan program kelompok. Ananging, ing rapat iku malah padha ngrembug kaganjilan sing wis sawetara wektu iki padha dirasakake.
Ora mung siji loro kancaku kang wis ngrasakake kaganjilan ing omah iki. Aku lan kanca-kancaku banjur padha crita-crita apa kang wis padha dirasakake saksuwene manggon ing kene.
***
Ing salah sawijining wengi, sakwise ngrembug program kelompok, aku sakanca banjur turu. Dumadakan... salah sawijining kancaku nglindur, nangis lan ngomong ora pati cetha.
“O oo apa kuwi, ireng-ireng gedhe banget. Awas, marani aku, awas!!” Kancaku njerit banjur nangis. Bocah-bocah liyane padha bingung, amarga kancaku kuwi ora gelem nanduki pitakone kanca liyane. Dheweke terus nduding-ndudingi lawang, lan mundur-mundur keweden kaya ana sing bakal nekani. Sakwise nangis sakwetara dheweke sadar, banjur lunga wudhu lan mapan turu maneh.
Kadadeyan kuwi ora mung pisan pindho. Wengi sakbubare, kancaku nglindur kaya ngono maneh. Kaya ana wujud ireng gedhe sing bakal ngeblegi dheweke. Aku sakanca dadi wedi lan bingung. Ana apa neng omah iki? Apa ana salah sawijine saka aku kang tumindak ora becik lan ganggu liyan?
 Saka kadadeyan iku, aku sakanca sadar, yen omah iki dudu mung omah kang biyene kosong kaya sing wis dadi crita. Aku sakanca ing kene mung dadi tamu. Wis sakmesthine aku lan kanca-kancaku kudu ngajeni marang kang kagungan dalem. Marang kang wis mapirang-pirang taun mbahu reksa omah iki. Lan siji maneh, ora sakmesthine aku sakanca wedi marang kahanan kaya kang wis kadadeyan, amarga jagad iki pancen kanggo uripe kabeh titahe Gusti. Jagad iki dudu mung jagading manungsa lan sapanunggalane, nanging uga jagading liya kang aran lelembut.

Nama  : Iffah Santi Fahmawati
NIM    : 17205241041
Tidak ada komentar:

Posting Komentar